| Visningsarena partnere

Touch finger Trykk og bla for å lese mer

Bo hele livet

Aktiv - leke hele livet

Lære hele livet

Prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» fikk i 2019 tildelt 15. millioner kroner fordelt over fem år fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge kompetanse og utvikling slik at UiAs arbeid og satsing på e-helse kan utvikle Agder til en mønsterregion innen e-helse både i Norge og Europa. 

Prosjektet har fire hovedområder:

  1. Utvikle kompetanse – hvor målet er å tiltrekke seg kompetanse innen e-helse som grunnlag for videre utvikling av de beste e-helseløsningene.
  2. Etablere grunnleggende infrastruktur for integrasjon og testing – Være en nasjonal utprøvingsarena for moderne løsninger innen e-helse infrastruktur  
  3. Synliggjøre Agder innen e-helse lokalt, nasjonalt og internasjonalt –  Her kommer visningsarenaen inn, og den skal, sammen med i4helse-bygget skape en naturlig møteplass for alle som arbeider med e-helserelaterte utfordringer, problemer og løsninger.
  4. SFI og referanseregion i Europa – det skal jobbes frem en søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene og brukere. I tillegg skal det også arbeides med en ny søknad om fortsatt å være reference site innen EU-nettverket European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Resultater fra prosjektet så langt: 

  • Det har blitt ansatt tre nye professorer i 20% stilling ut prosjektperioden

  • Det har kommet på plass en virtuell visning av våre testfasiliteter i i4helse-bygget 

  • Journalsystemet GERICA er på plass, som er et av de mest brukte systemene av kommuner i Agder. 

  • En VR-lab er åpent i i4Helse-bygget hvor man kan prøve ut VR- og AR-teknologi

  • Fått på plass en Visningsarena SFI-søknad ble ikke godkjent