| Visningsarena partnere

Touch finger Trykk og bla for å lese mer

Grimstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder øst (USHT)

Senteret er den del av Utviklingsavdelingen i Helse- og omsorgstjenesten i Grimstad kommune, og alle er samlokalisert her i i4Helse-bygget. 

USHT og Utviklingsavdelingen arbeider med kompetanseheving, utviklingsprosjekter og tilrettelegger for forskning. 

Satsingsområde: Aktiv mestring som innebærer fokus på forebygging, frivillighet, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Tjenester innen helse og omsorg

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud som kan hjelpe med å tilrettelegge aktiviteter og/eller gjøre endringer i omgivelsene.  Målet med tilbudet er å mestre egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Tilbudet er gratis og tiltenkt personer som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne.

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen. Ergoterapitjenesten i Grimstad kommune kan kontaktes på tlf. 94527920 eller ergoterapi@grimstad.kommune.no

Gå inn på kommunens nettsider for å lære mer om tilbudet.

Hjelpemidler

Personer i alle aldre som har en funksjonsnedsettelse kan søke om hjelpemidler.

Når det er midlertidig/kortvarig/akutt behov er det kommunens hjelpemidler som leies. I Grimstad kommune koster det 107,- pr hjelpemiddel. Eksempel på hvilke hjelpemidler som befinner seg på kommunens kortidslager: Rullestoler, krykker, rullatorer, toalett forhøyer m.m.

Når det er et varig behov for hjelpemidler, altså to år eller mer, kan det søkes om å få hjelpemiddel på langtidsutlån fra Nav hjelpemiddelsentral.

For mer informasjon om tilbudet og søknadsprosess ta kontakt med ergoterapitjenesten i din hjemkommune, eller les mer på nav sine hjemmesider.

Forskning

IKT Seniorer Agder

Fakta

Prosjektansvarlig: USHT Agder øst, Grimstad kommune

Finansiering: Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

Periode: 2021 – 2022

I dag er det om lag 600 000 nordmenn som ikke er digitale, enten på grunn av lave ferdigheter eller at de ikke eier smarttelefon, nettbrett eller PC-er. 

Den største enkelt-gruppen av ikke-digitale er over 60 år.

I Agder har flere aktører samarbeidet om å øke digital kompetanse blant eldre. 

Satsning på teknologiambassadører, samarbeid med eldrerådene og å skape bibliotekene som møteplass har vært i fokus i 2021.

Teknologiambassadører er en ordning Pensjonistforbundet har jobbet med over flere år hvor de utdanner frivillige til å bli dyktige og kompetente ambassadører. Disse ambassadørene er pådriver for teknologi og holder kurs og foredrag om teknologi for brukere, pårørende og andre interessenter. 

Prosjektet «IKT seniorer Agder» er en bidragsyter å rekruttere flere teknologiambassadører i Agder, kompetanseheving i samarbeid om velferdsteknologi i Agder og gjøre ordningen kjent i kommunene. 

Klikk deg inn på videoen for å lære mer om hva en teknologiambassadør er, gjør og hvilke roller den har.

Voksenskolen for personer med demens

Fakta

Prosjektansvarlig: USHT Agder (øst)

Finansiering: Stiftelsen DAM via Norske Kvinners Sanitetsforening

Periode: 2021-2023

Grimstad kommune startet i 2019 opp et nytt og innovativt aktivitetstilbud til personer med demenssykdom. Voksenskolen har åpent to dager i uken, med plass til 8 elever hver dag. Elevene er i aldesspennet 56 – 90 år. Skolen bygger på prinsippet om livslang læring og har fokus på kognitiv trening, fysisk aktivitet, ADL- trening samt sosialt samvær.  Prinsippet vårt om livslang læring betyr at elevene kan delta på skolen så lenge de har utbytte av det. Når de ansatte ser at eleven ikke har utbytte av skolen deltar de til de har fått et annet tilbud ved et av kommunens dagsentre. 

Lærerne ved skolen er både sykepleiere med demensutdanning, helsefagarbeider med demensutdanning og en pedagog.