| Visningsarena partnere

Touch finger Trykk og bla for å lese mer

Senter for e-helse ble etablert i 2010. I 2019 ble senteret tildelt toppforskningsstatus og er blant UiA sine flaggskip for forskningsinnsats av nasjonal og internasjonal klasse. 

Senteret drives i dag som et samarbeid mellom 5 fakulteter: Helse- og idrettsvitenskap, Humaniora og pedagogikk, Samfunnsvitenskap, Teknologi og realfag og Handelshøyskolen.  Én representant  fra hvert fakultet er medlem i Senterets kjernegruppe. Per 2022 er det 12 professorer, 17 forskere og 12 stipendiater tilknyttet Senter for e-helse. 

Vi forsker på digitale løsninger som bidrar til forebygging, helsefremming og mestring. Senteret driver tverrfaglig, praksisnær, brukerorientert forskning og utvikling med høy faglig kvalitet. Vi utvikler kunnskap og løsninger gjennom samskaping mellom brukere, helsetjenesten, næringslivet og akademia.  

VÅR VISJON: 

Kunnskap og løsninger som løfter fremtidens digitale helsetjenester

InnArbeid

Fakta

Prosjekteier: UiA – Senter for e-helse

Finansiering: Norges Forskningsråd

Periode: 2017-2022

Personer med utviklingshemning er i liten grad inkludert i arbeidslivet. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole. 

Utgangspunktet for prosjektet har vært ønsket om å utvikle en ny tjenestemodell som inkluderer teknologi-støtte for å få til en smidigere overgang til arbeidsliv for personer med utviklingshemming. InnArbeid har hatt som målsetting å bidra til nytenking og forbedringer på flere områder. 

Et 360-video/VR-basert scenario for opplæring i bruk av offentlig transport hvor hensikten er å bidra til å håndtere uforutsette hendelser. 

Et inspirerende informasjonsrom (nettside) hvor hensikten er å rekruttere arbeidsgivere som kan tilby praksisplasser eller jobber for personer med utviklingshemming. 

En videreutvikling av en eksisterende kommunikasjons-applikasjon (JodaBook) for at personer med utviklingshemming skal kunne bruke bilder i forbindelse med historiefortelling.  

En prototype til et selvreflekterende karriereverktøy for å støtte unge voksne med utviklingshemming mot selvbestemmelse og overgang til arbeid i samarbeid med Egde Consulting. 

I2I – From Isolation to Inclusion

Fakta

Prosjektansvarlig: UiA, Senter for e-helse

Finansiering: Interreg North Sea Region

Periode: 2020-2023

Ensomhet er et av de store problemene i verden, og en stor utfordring for folkehelsa.

Dette prosjektet skal fremme innovasjon i det offentlige tjenestetilbudet rundt ensomhet. Et tverrfaglig miljø arbeider med problematikken, med kompetanse innen e-helse og teknologiløsninger. Prosjektet skal bidra til at eksisterende tilbud blir mer samordna og forbedre samarbeidet mellom ulike sektorer.