Nettverk

Utviklingstrekk

I4Helse AS vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne. Utfordringene som skal løses blir stadig mer avansert og mer komplekse. Det sier seg selv at ingen enkeltaktør besitter den kompetansen som skal til for å skape bærekraftige løsninger for morgendagens helsetjeneste.

Agder tok tidlig tak i samhandlingsreformen, etablerte råd og utvalg på tvers av helsetjenestenivåene, involverte brukere i prosessene og jobbet systematisk med å avdekke flaskehalser, plunder og heft som bidro til forsinkelser og ineffektive løsninger. På tross av mye godt arbeid og samarbeid var erfaringene ofte at når man hadde løst problemet et sted dukket det opp andre steder i pasientforløpet. På denne måten fikk mange oppleve fenomenet kalt «wicked problems», på norsk gjenstridige problemer.

For å gripe fatt i utfordringene var det behov for forskningsbasert kunnskap. Samarbeid mellom offentlig sektor og akademia ble satt i system. Samarbeidet ble formalisert mellom Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder, parallelt med at kommuner og sykehuset samarbeidet omkring praktiske og økonomiske løsninger rundt pasientforløpene. Samhandlingsreformen gav føringer om og forventninger til at en rekke oppgaver ble overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Stadig mer krevende oppgaver bidro til endret kompetanse hos ansatte i kommunene. Brukermedvirkning ble et krav og forventningene om reell innflytelse økte.

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor er ikke nytt. Ser vi oss tilbake i tid var både legemiddelkonsulenter og selgere hos utstyrsleverandørene hyppige å se i korridorene i sykehusene. Samarbeidet mellom ansatte og selgere ble regulert gjennom rammer og regelverk for offentlige anskaffelser. I dag finnes det flere alternative virkemidler for dialog mellom bestillere og leverandører i forbindelse med anskaffelser. Sentrale virkemiddelaktører er Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, som har bidratt til nye muligheter for innovative anskaffelsesprosesser.

Behov for nye samarbeidsstrukturer

Helse- og omsorgsektoren i kommunen er under stadig press både når det gjelder kapasitet i forhold til behov. Dette gjelder både økonomi og kompetanse. Det er behov for å utvikle ny kunnskap og det er behov for å formidle kunnskapen til beslutningstakere på ulike nivå. Brukerne selv sitter på erfaringskompetansen, en viktig faktor når nye løsninger og produkter skal testes og tas i bruk.

I tillegg til kunnskapsutvikling basert på forskning er det behov for at brukerne involveres tidlig for å avdekke deres reelle behov i hverdagen. Målet er å skape løsninger som gjør at stadig flere mestrer hverdagen og kan fortsette å bo i eget hjem lengst mulig. Dette har stor betydning både for den enkelte og for samfunnet.

Behovsdrevet innovasjon skal bidra til bærekraftige løsninger. Samfunnet er i kontinuerlig og akselrerende endring. Stadig færre er i yrkesaktive, en relativt økende andel eldre samtidig med at færre fødes. Vi må sammen bidra til å skape trygge og smarte løsninger som virker 24/7. Alle vil tjene på dette, både på samfunnsnivå som  økonomi i offentlig sektor og individniså som livskvalitet og mestring for den enkelte.

Dette betinger at nye løsninger som tilbys møter reelle behov, er trygge og virkningsfulle for de oppgavene som skal løses. Derfor trenger vi å jobbe gjennom nettverk. Det må skapes en kultur der alle parter er likeverdige og får bruke sine kunnskaper, ferdigheter og erfaringer i et likeverdig samspill. Dette kreves strukturer og rammer og tilrettelegging med langsiktig perspektiv. Det er viktig at nasjonale og regionale virkemidler møter dette behovet.

Katalysator

Derfor vil i4helse være en katalysator for å utløse innovasjonskraften i koblingen mellom de fire aktørene privat og offentlig sektor, akademia med forskning og utdanning og sivilsamfunnet frivillig sektor og innbyggerne. Det er her vi vil og kan gjøre en forskjell. Vi er godt i gang med å bygge nettverk, men dette vil være en kontinuerlig prosess. Vi vil være åpne og invitere inn aktører som ønsker å bidra. Se mer om hvordan i filmen under.

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Strategi

Vår visjon er samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger. Gjennom å koble offentlige og private aktører, innbyggere som vi oftest omtaler som brukere og akademia som har ansvar for høyere utdanning og forskning vil vi jobbe målrettet for å realisere vår visjon.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.