Strategi

De fire i-ene

Idé

Ideer som tar utgangspunkt i reelle behov hos innbyggerne, og/eller i tjenesten

Involvering

Involvering av relevante brukere og aktører gjennom anerkjente metoder og verktøy

Innovasjon

Innovasjon skal bringe frem noe nytt, nyttig og som skal nyttiggjøres

Implementering

Implementering- basert på testing i lab, - simulering og reelle situasjoner

Strategi for I4 Helse AS 2020 – 2023

Om selskapet

I4Helse er et aksjeselskap med et ideelt og allmennyttig formål. Formålet er å bidra til behovsdrevet innovasjon og produkt/tjenesteutvikling for privat og offentlig virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren med spesielt fokus innenfor e-helse og helseteknologi. I4Helse, vil i samarbeid med partnere utvikle og verifisere tjenester og produkter/teknologi, forretnings- og driftskonsepter, samt legge til rette for testing i henhold til nasjonale krav. Selskapet kan starte opp prosjekter i egen regi, med mål om å knytte seg opp til partnere og/eller bidra til spredning av utviklede produkter og tjenester fra/til andre samfunnssektorer. I4Helse ønsker å bidra til at regionale, nasjonale og internasjonale mål om økt bærekraft i helse- og omsorgssektoren nås.

De fire i-ene indikerer

Illustrasjon over hva de fire i-ene indikerer

Visjon

«Samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger»

Nye løsninger skal bidra til å løse dagens og morgendagens utfordringer i samfunn og helsetjeneste. Løsningene baseres på identifiserte behov hos innbyggerne og i helsetjenestene. Tilgjengelig og ny kunnskap som omfatter forskning og erfaringer fra ulike fagområder/disipliner bør utvikles i et samspill mellom mange aktører i og utenfor helsesektoren. Løsningene skal bidra til økt bærekraft som innebærer at de er brukervennlige, kostnadseffektive og virkningsfulle. Nye løsninger skal møte nasjonale og internasjonale standarder, krav til sikkerhet, integrasjon og etiske retningslinjer.

Morgensdagens løsninger bør derfor utvikles gjennom samarbeid på tvers av ekspertise og spisskompetanse. Sentrale fagområder er helse, teknologi, juss, etikk, økonomi og samfunnsvitenskap. Videre bør løsningene utvikles i samarbeid mellom næringsliv, sivil og offentlig sektor og involvere sluttbrukere, pårørende og ansatte i helsesektoren gjennom hele innovasjonsprosessen.
En viktig premiss for å lykkes, er at brukere, pårørende og tjenesteytere får god opplæring i riktig bruk og opplever økt mestring og nytte. Teknologien som tas i bruk må være et godt og i mange tilfeller et bedre alternativ enn tradisjonelle tjenester, ikke bare økonomisk, men også kvalitativt.

Hovedmål

I 2023 skal I4Helse være pådriver, fasilitator og en møteplass som utløser gode innovasjonsmiljøer med mål om å skape bærekraftige helseteknologiske løsninger for helse- og omsorgssektoren og brukere.

Delmål

Pådriver

I4Helse skal initiere aktiviteter som kan utløse innovasjonspotensialet knyttet til bærekraftige helseteknologier med vekt på brukernes behov.

Delmål: I 2023 skal i4Helse være anerkjent regional og nasjonal pådriver for innovasjon av bærekraftige helseteknologiske løsninger.

Fasilitator

I4Helse skal legge til rette for samskaping gjennom å formidle kontakt mellom relevante samarbeidspartnere og formidle kompetanse som kan dekke aktørenes behov. I4Helse skal understøtte innovasjonsprosesser gjennom å tilby rådgiving, prosessveiledning, og gjennom å tilby test- og utprøvingsfasiliteter for helseteknologisk forskning og innovasjon.

Delmål: I 2023 skal i4Helse være en anerkjent og lønnsom tilbyder av tjenester for kompetansemegling, rådgivning, prosessveiledning, test- og utprøving av helseteknologi i forskning og innovasjonsprosjekter.

Møteplass

I4Helse skal være en tverrfaglig møteplass og samskapingsarena for aktører fra ulike helsetjenester, forskningsmiljøer, næringsliv og brukere. I4Helse tilrettelegger for formidling av pågående innovasjonsprosesser, for kontakt med andre nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer, og for utveksling av behov, ønsker, løsninger og kunnskap mellom aktører som kan nyttiggjøre seg disse. Dette gjøres i samspill med eksisterende samarbeidsarenaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Delmål: I 2023 skal i4Helse være en regionalt foretrukket, nasjonalt anerkjent og internasjonalt kjent møteplass for formidling, kunnskapsutveksling og idéutvikling innenfor helseteknologisk forskning og innovasjon.

 

Historien

Historien om i4helse handler om hvordan enkeltpersoner har sett, opplevd og blitt berørt på en slik måte at de ønsker å gjøre en forskjell, ønsker å skape noe nytt.

Styret

Styret i i4Helse AS er satt sammen av medlemmer med en høy kompetanse og bred innsikt i ledelse, forskning og innovasjonsarbeid.

Nettverk

I4Helse vil bidra til å utløse innovasjonskraften i koblingene mellom privat og offentlig sektor, akademia og innbyggerne.