Artikkelen er skrevet av Innoventus Sør.

Allerede før den nåværende situasjonen, ved at den globale spredningen av Covid 19 for alvor gjorde seg gjeldende, har kunnskapsmiljøene i Agder vurdert ulike samarbeidsavtaler for innovasjon innen helsesektoren. Storsamfunnet opplever nå økt behov for nytenkning og innovasjon for å løse utfordringene i helsevesenet. Nå foreligger det endelig en samarbeidsavtale som gir muligheter for en positiv programordning gjennom en kobling mellom ulike sentrale aktører.

I4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis. De fire i-ene står for Idé, Involvering, Innovasjon og Implementering, og gir et bilde på bredden i utviklingsarbeidet innenfor helse og omsorg. Formålet er å bidra til brukersentrert innovasjon, gjennom et utstrakt samarbeid mellom både offentlige og private aktører. Koblingen mellom helse og teknologi vil således bidra til økt innovasjonskraft i Agder, og gjennom økt samarbeid nå mål og ambisjoner i Regionplan Agder 2030. Den regionale satsingen med nasjonale ambisjoner har tydelige målsetninger, og I4Helse bidrar til et regionalt styrket utviklingsarbeid som i neste omgang kan forsterke nordisk samarbeid innen e-helse og velferdsteknologi.

«Fordelen ved at begge aktørene har felles lokasjon, på UiA Campus i Grimstad, bidrar til en tett og kontinuerlig dialog. Det vil igjen føre til en effektiv utvikling av nyvinninger, med mål om å få på plass de aller beste løsningene innen e-helse».
Inger Holen, adm. direktør, i4Helse AS

Innoventus Sør har hatt et tett og godt samarbeid med UiA, kommuner og SSHF gjennom flere år, og har i ulike sammenhenger benyttet seg av testmiljøene som UiA tilbyr. Det er flere gründere og oppstartsselskaper som har hatt stor nytte av laboratorietestene som er utført i regi av Mechatronic Innovation Lab, og vi opplever utelukkende positive tilbakemeldinger uavhengig av hvilken bedrift som har benyttet seg av tjenestene ved UiA. Koblingen mellom industribedrifter, helserelaterte produkter og tjenester anser vi som høyaktuelt og etterspurt, og det legges opp til et svært fruktbart samarbeid i tiden fremover. Samarbeidsavtalen som nå foreligger, vil løfte dette arbeidet til et nytt og spennende nivå. Tilgang til kompetanse og til testfasiliteter i i4helse- bygget vil være en vinn- vinn- situasjon for de ulike fagmiljøene. Forsterket innsats og samarbeid vil bidra til å øke innovasjonskapasiteten i Agder i årene fremover. Vår erfaring er at det kan oppstå overraskende muligheter ved å utveksle kompetanse når vi kobler ulike fagmiljø på tvers av bransjer. Denne våren har gitt oss mange eksempler på nettopp dette.

«Vi er svært begeistret for samarbeidsavtalen, og vi ser fram til å koble de ulike aktørene sammen i en felles programordning, til beste for e-helsesatsingen i Agder og på nasjonalt nivå».
Kamilla Sharma, adm. direktør, Innoventus Sør